آگهی مزایده عمومی عناوین نمایشگاهی سال 1403
١٤٠٢/١٠/٢٠
آگهی مزایده عمومی عناوین نمایشگاهی سال 1403
 
آگهی مزایده عمومی عناوین نمایشگاهی سال 1403
دو مرحله ای با ارزیابی فنی و کیفی شماره 2741/1402
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 1403 به مجریان صاحب تخصص و صلاحیت با مشخصات و شرایط کلی مزایده دو مرحله ای و دارای ارزیابی فنی و کیفی اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای علاقمند و واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 30/10/1402  از طریق سایت اینترنتی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به آدرس www.qifc.ir اقدام نموده و مدارک تکمیل شده مزایده را تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 02/11/1402  به دبیرخانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به نشانی قزوین-انتهای بلوار سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، جنب صدا و سیمای مرکز قزوین تحویل نمایند. قابل ذکر است زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 03/11/1402   می باشد .
شرایط شرکت در مزایده :
  1. شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
  2.  هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده / برندگان مزایده می باشد .
متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 6-33695901-028 تماس حاصل فرمایند.

جهت دریافت اسناد مزایده کلیک کنید
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص)