تماس با ما
واحد مدیریت: 6 33695905 - 028  
واحد مالی: 33695903-028
واحد اجرایی: 33695904-028
واحد بازرگانی و روابط عمومی:  2-33695901-028
فکس: 33695907 و 33695900-028
ایمیل: qazvinfairs@gmail.com
اینستاگرام : qifc1401نقشه نمایشگاه