حوزه های برگزاری نمایشگاه
به نظر شما نمایشگاه بیشتر در کدام حوزه ها برگزار شود ؟