فرم رسیدگی به شکایات
مشخصات شاکی
نام/سازمان *
نوع مشتری
     
آدرس *
کد پستی *
تلفن *
موبایل
نمابر
ایمیل
شماره پیگیری شکایت قبلی
مشخصات فردی که
از طرف شاکی اقدام می کند
(در صورت لزوم)
فردی که با وی تماس
گرفته می شود
(در صورت تفاوت با مورد بالا)
حوزه مرتبط با شکایت مطروحه
 
 
 
 
خدمات دریافت شده
خدمات مرتبط با مجریان
   
خدمات مرتبط با مشارکت کنندگان
   
خدمات مرتبط با بازدید کنندگان
   
مشکل پیش امده
تاریخ وقوع *
شرح مشکل *
طبقه بندی موضوعی مشکل
طبقه بندی کیفی مشکل
راه حل پیشنهادی شاکی
شرح راه حل پیشنهادی
کد تصویری

شکایت شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت اطلاعات با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
سطح دسترسی لازم را ندارید.
کد پیگیری: