حضور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین و صندوق ضمانت صادرات ایران در نمایشگاه صنعت مالی
١٤٠٢/٠٥/٢٩
حضور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین و صندوق ضمانت صادرات ایران در نمایشگاه صنعت مالی
 
کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات که قصد استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی را دارند می توانند با مراجعه به غرفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین و صندوق ضمانت صادرات نسبت به دریافت ضمانتنامه بانکی اقدام نمایند. از جمله خدماتی که صندوق ضمانت صادرات ارائه می دهد صدور بیمه نامه بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به کشور بازگردانده می شود. این بیمه نامه ریسک های تجاری و سیاسی را تحت پوشش قرار داده و تنها صندوق ضمانت صادرات این بیمه نامه را برای صادرکنندگان کالا و خدمات در اختیار فعالین اقتصادی قرار می دهد. لذا اعتبارسنجی اولیه توسط این صندوق در نمایشگاه صنعت مالی صورت می گیرد و فعالین اقتصادی با مراجعه به غرفه صندوق ضمانت صادرات می توانند نسبت به اعتبار سنجی اقدام نمایند.