آگهی مزایده فروش خودرو شماره 1206/1401
١٤٠١/٠٥/٠٤
آگهی مزایده فروش خودرو شماره 1206/1401
 

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) در نظر دارد خودرو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید خودرو تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 18/1401/05 از ساعت 9 لغایت 14 به واحد اجرائی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در انتهای بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جنب صدا و سیما مراجعه نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده اسناد مربوطه را دریافت نمایند و پیشنهادهای کتبی خود را تا پایان وقت اداری همان روز در پاکت دربسته به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید اخذ نمایند .


 
شرایط شرکت در مزایده :
1.پرداخت سپرده تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب 2103359050 نزد بانک تجارت شعبه پادگان به نام شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ
2. نحوه دریافت وجه از برنده مزایده به صورت نقدی (واریز به حساب شرکت )خواهد بود
3. به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط یا فاقد سپرده بانکی یا اسنادی که بعد از وقت مقرر و تاریخ اعلام شده تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4. شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
5 . پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه کارشناسی و هزینه آگهی در تمام مراحل مزایده ، تنظیم سند ، دفترخانه و وکالت از هر نوع به عهده برنده مزایده خواهد بود .
6. تاریخ توزیع اوراق و بازدید از 1401/05/04  لغایت 1401/05/18 از ساعت 9 لغایت 14 میباشد .
7 . آخرین مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه شرکت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 میباشد .
8. تاریخ بازگشایی پاکات 1401/05/19 ساعت 14 در دفتر مدیرعامل شرکت میباشد .