آگهی تجدید مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98
١٣٩٧/١٠/٠٩
آگهی تجدید مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98
 
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98
دو مرحله ای با ارزیابی فنی و کیفی شماره   1495/97
 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98 به مجریان صاحب تخصص و صلاحیت با مشخصات و شرایط کلی مزایده و دارای ارزیابی فنی و کیفی اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای علاقمند و واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده تا روز دوشنبه مورخ 24/10/97 از ساعت 8 تا 14 به امور مالی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به نشانی انتهای بلوار امام خمینی (ره)، جنب صدا و سیمای مرکز قزوین و یا به سایت اینترنتی www.qifc.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده تجدید مزایده به دبیرخانه تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 25/10/97 و زمان بازگشایی پاکات تجدید مزایده روز چهار شنبه مورخ 26/10/97 می باشد.
شرایط شرکت در تجدید مزایده:
1-      پرداخت سپرده ی تضمین شرکت در تجدید مزایده به شماره حساب 6208320018 نزد بانک ملت شعبه خیام شمالی بنام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ
2-      معیارهای ارزیابی کیفی - فنی و سایر اطلاعات و جزئیات در اوراق ارزیابی و اسناد تجدید مزایده درج گردیده است.
3-       به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط یا فاقد سپرده بانکی یا  اسنادی که بعد از وقت مقرر و تاریخ اعلام شده تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-      شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
5-      هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده / برندگان تجدید مزایده می باشد.
متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 6-02833695901 تماس حاصل فرمایند.

جهت دریافت اسناد تجدید مزایده کلیک کنید
                                    
     
                                                                                        شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص)