بازديد نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي از هشتمين نمايشگاه خودرو و قطعات
بازديد نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي از هشتمين نمايشگاه خودرو و قطعات
بازديد نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي از هشتمين نمايشگاه خودرو و قطعات
تاریخ: ١٣٩٥/١٠/٣٠