بازديد استاندار قزوين از هفتمين نمايشگاه كشاورزي و صنايع وابسته
بازديد استاندار قزوين از هفتمين نمايشگاه كشاورزي و صنايع وابسته
بازديد استاندار قزوين از هفتمين نمايشگاه كشاورزي و صنايع وابسته
تاریخ: ١٣٩٥/١٠/٢٣