نهمین نمایشگاه تخصصي فرش دستباف
 نهمین نمایشگاه تخصصي فرش دستباف
نهمین نمایشگاه تخصصي فرش دستباف
تاریخ: ١٣٩٥/١٠/٠٩