بازدید نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت از هفتمین نمایشگاه الکامپ
بازدید نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت از هفتمین نمایشگاه الکامپ
بازدید نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت از هفتمین نمایشگاه الکامپ
تاریخ: ١٣٩٥/٠٦/٢٨