بازدید وزیر ارشاد و رییس کمیته امداد و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان از نمایشگاه عطر حضور
بازدید وزیر ارشاد و رییس کمیته امداد و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان از نمایشگاه عطر حضور
بازدید وزیر ارشاد و رییس کمیته امداد و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان از نمایشگاه عطر حضور
تاریخ: ١٣٩٤/١١/٠٦