بازدید سه ساعته و مشروح استاندار از نمایشگاه عطر حضور
بازدید سه ساعته و مشروح استاندار از نمایشگاه عطر حضور
بازدید سه ساعته و مشروح استاندار از نمایشگاه عطر حضور
تاریخ: ١٣٩٤/١١/٠٤