بازدید نمایندگان مجلس و فرماندار قزوین از نمایشگاه صنایع کوچک
بازدید نمایندگان مجلس و فرماندار قزوین از نمایشگاه صنایع کوچک
بازدید نمایندگان مجلس و فرماندار قزوین از نمایشگاه صنایع کوچک
تاریخ: ١٣٩٤/٠٥/٣٠