بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی
تاریخ: ١٣٩٤/٠١/٢٧