برگزاری جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین در استانداری قزوین
برگزاری جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین در استانداری قزوین
برگزاری جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین در استانداری قزوین
تاریخ: ١٣٩٣/١٢/١٨