بازدید استاندار قزوین و هیات همراه و نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه کتاب
بازدید استاندار قزوین و هیات همراه و نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه کتاب
بازدید استاندار قزوین و هیات همراه و نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه کتاب
تاریخ: ١٣٩٣/١٢/٠٩