بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از دهمین نمایشگاه کتاب
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از دهمین نمایشگاه کتاب
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از دهمین نمایشگاه کتاب
تاریخ: ١٣٩٣/١٢/٠٧