نشست هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق با معاون اقتصادی استاندار
نشست هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق با معاون اقتصادی استاندار
نشست هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق با معاون اقتصادی استاندار
تاریخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩