برگزاری نشست هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق با معاون اقتصادی استاندار
برگزاری نشست هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق با معاون اقتصادی استاندار
برگزاری نشست هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق با معاون اقتصادی استاندار
تاریخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩