بازدید هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق از نمایشگاه توانمندی های صادراتی
بازدید هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق از نمایشگاه توانمندی های صادراتی
بازدید هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق از نمایشگاه توانمندی های صادراتی
تاریخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩