افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین
افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین
افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین
تاریخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩