بازدید نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه صنعت مالی
بازدید نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه صنعت مالی
بازدید نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه صنعت مالی
تاریخ: ١٤٠٢/٠٥/٢٩