بازدید استاندار قزوین از اولین نمایشگاه صنعت مالی
بازدید استاندار قزوین از اولین نمایشگاه صنعت مالی
بازدید استاندار قزوین از اولین نمایشگاه صنعت مالی
تاریخ: ١٤٠٢/٠٥/٢٩