گزارش تصویری نشست تجاری ایران-ترکیه
گزارش تصویری نشست تجاری ایران-ترکیه
گزارش تصویری نشست تجاری ایران-ترکیه
تاریخ: ١٣٩٣/١١/١٦