حضور آیت الله عابدینی در جشنواره روستایی و عشایریی
حضور آیت الله عابدینی در جشنواره روستایی و عشایریی
حضور آیت الله عابدینی در جشنواره روستایی و عشایریی
تاریخ: ١٤٠٢/٠٢/٢٢