بازدید کاظمی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و سیاهکلی مرادی نماینده مردم قزوین در مجلس
بازدید کاظمی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و سیاهکلی مرادی نماینده مردم قزوین در مجلس
بازدید کاظمی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و سیاهکلی مرادی نماینده مردم قزوین در مجلس
تاریخ: ١٤٠٢/٠٢/١٢