برگزاری مراسم اختتامیه دوره تربیت معلم کارآفرینی و راهبر کسب و کار
برگزاری مراسم اختتامیه دوره تربیت معلم کارآفرینی و راهبر کسب و کار
برگزاری مراسم اختتامیه دوره تربیت معلم کارآفرینی و راهبر کسب و کار
تاریخ: ١٤٠٢/٠٢/١٢