بازدید دکتر یزدانی مدیرکل دفتر متوسطه وزارت آپ بهمراه مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین
بازدید دکتر یزدانی مدیرکل دفتر متوسطه وزارت آپ بهمراه مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین
بازدید دکتر یزدانی مدیرکل دفتر متوسطه وزارت آپ بهمراه مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین
تاریخ: ١٤٠٢/٠٢/١٢