نمایشگاه ایتکس، هایتک و دانش بنیان
نمایشگاه ایتکس، هایتک و دانش بنیان
نمایشگاه ایتکس، هایتک و دانش بنیان
تاریخ: ١٤٠٢/٠٢/١٢