نمایشگاه توانمندی های تولیدی و خدماتی مدارس سطح متوسطه استان قزوین
نمایشگاه توانمندی های تولیدی و خدماتی مدارس سطح متوسطه استان قزوین
نمایشگاه توانمندی های تولیدی و خدماتی مدارس سطح متوسطه استان قزوین
تاریخ: ١٤٠٢/٠٢/١٢