افتتاح نمایشگاه توانمندی های تولیدی و خدماتی مدارس سطح متوسطه استان قزوین
افتتاح نمایشگاه توانمندی های تولیدی و خدماتی مدارس سطح متوسطه استان قزوین
افتتاح نمایشگاه توانمندی های تولیدی و خدماتی مدارس سطح متوسطه استان قزوین
تاریخ: ١٤٠٢/٠٢/٠٦