برگزاری جلسه هم اندیشی دبیر بنیاد عفاف و حجاب با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
برگزاری جلسه هم اندیشی دبیر بنیاد عفاف و حجاب با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
برگزاری جلسه هم اندیشی دبیر بنیاد عفاف و حجاب با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
تاریخ: ١٤٠٢/٠١/٢٦