بازدید مهندس یحیی پور شهردار الوند از ششمین نمایشگاه خودرو و تجهیزات وابسته
بازدید مهندس یحیی پور شهردار الوند از ششمین نمایشگاه خودرو و تجهیزات وابسته
بازدید مهندس یحیی پور شهردار الوند از ششمین نمایشگاه خودرو و تجهیزات وابسته
تاریخ: ١٣٩٣/١١/٠٢