افتتاحیه نمایشگاه آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی
افتتاحیه نمایشگاه آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی
افتتاحیه نمایشگاه آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی
تاریخ: ١٤٠١/١٠/٢٤