افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف
افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف
افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف
تاریخ: ١٤٠١/١٠/١٧