بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان استان قزوین از نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید
بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان استان قزوین از نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید
بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان استان قزوین از نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید
تاریخ: ١٤٠١/٠٨/١٨