تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته
تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته
تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته
تاریخ: ١٤٠١/٠٨/٠٧