حضور حیدری مشاور معاون وزیر و مسئول هماهنگی امور استان ها در نمایشگاه قزوین
حضور حیدری مشاور معاون وزیر و مسئول هماهنگی امور استان ها در نمایشگاه قزوین
حضور حیدری مشاور معاون وزیر و مسئول هماهنگی امور استان ها در نمایشگاه قزوین
تاریخ: ١٤٠١/٠٨/٠٥