تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه تخصصی صنایع پلاستیک،رنگ،رزین و چسب
تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه تخصصی صنایع پلاستیک،رنگ،رزین و چسب
تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه تخصصی صنایع پلاستیک،رنگ،رزین و چسب
تاریخ: ١٤٠١/٠٧/٢٩