افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی صنایع پلاستیک همزمان با نمایشگاه رنگ، رزین و چسب
افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی صنایع پلاستیک همزمان با نمایشگاه رنگ، رزین و چسب
افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی صنایع پلاستیک همزمان با نمایشگاه رنگ، رزین و چسب
تاریخ: ١٤٠١/٠٧/٢٧