تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک
تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک
تقدیر از مشارکت کنندگان نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک
تاریخ: ١٤٠١/٠٦/١٣