نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک، شهرک ها و نواحی صنعتی همزمان با نمایشگاه کار
نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک، شهرک ها و نواحی صنعتی همزمان با نمایشگاه کار
نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک، شهرک ها و نواحی صنعتی همزمان با نمایشگاه کار
تاریخ: ١٤٠١/٠٦/١٣