افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و کار
افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و کار
افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و کار
تاریخ: ١٤٠١/٠٦/٠٢