افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
تاریخ: ١٤٠١/٠٤/٠٧