برپایی غرفه های عفاف و حجاب در حاشیه برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت رمضان
برپایی غرفه های عفاف و حجاب در حاشیه برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت رمضان
برپایی غرفه های عفاف و حجاب در حاشیه برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت رمضان
تاریخ: ١٤٠١/٠١/٢٦