سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
تاریخ: ١٤٠٠/١٠/٠٥