بازدید استاندار قزوین از دهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته
بازدید استاندار قزوین از دهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته
بازدید استاندار قزوین از دهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته
تاریخ: ١٣٩٨/٠٩/١٦