افتتاح نمایشگاه کشاورزی،ماشین آلات،نهاده ها و صنایع وابسته
افتتاح نمایشگاه کشاورزی،ماشین آلات،نهاده ها و صنایع وابسته
افتتاح نمایشگاه کشاورزی،ماشین آلات،نهاده ها و صنایع وابسته
تاریخ: ١٣٩٨/٠٩/١٣