یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش
تاریخ: ١٣٩٧/١٠/٠٧